معاون

آقای مهندس رامین تهوری, فوق لیسانس و عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،

همکاری خود را در سال 1372 با واحد کرج آغاز نموده اند.