معاون پژوهشی

معاون پژوهش

خانم دکتر زهرا سبزی استادیار،دکترای تخصصی مهندسی عمران و عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج  ، همکاری خود را در سال 1395 با واحد کرج آغاز نموده اند.