دفاع

آدرس دهی صحیح مقالات

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

امور مربوط به دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

آدرس نویسی صحیح مقالات فارسی و انگلیسی

بخشنامه ارزیابی پایان نامه ها

بخشنامه نویسندگان مقالات

تعهدنامه اصالت پایان نامه

درجه ارزشیابی پایان نامه کارشناسی ارشد

صورتجلسه دفاع _ فرم ۱۱ ب

فرم ۱

ارزیابی داوران از دفاع

فرم ۳ ارزشیابی مقالات

فرم اعلام نمره بدون مقاله

فرم ب

فرم درخواست مهلت ارائه مقاله دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری حرفه ای

فرم شرکت در جلسات دفاعیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

فلوچارت دفاع

فرمت تهیه اسلاید دفاعیه

مدارک لازم برای آمادگی دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

مشخصات اساتید همکار با گروه تحصیلات تکمیلی

مهلت برای ارایه مقاله

نحوه تنظیم پایان نامه کارشناسی ارشد

نمونه فرمت تهیه پایان نامه

نویسندگان مقالات مستخرج از پایان نامه ها رساله های تحصیلات تکمیلی

نحوه تنظیم پایانامه کارشناسی ارشد رشته معماری