ریاست

ریاست دانشکده فنی و مهندسی
 
                                                                                                            

آقای دکتر مهرداد عباسی 

استادیار، دکترای تخصصی مهندسی متالوژی و مواد و عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،

همکاری خود را در سال 1380 با واحد کرج آغاز نموده اند. شروع فعالیت ایشان به عنوان رئیس دانشکده مکاترونیک واحد کرج از شهریور 1395 می باشد.. 

سوابق اجرایی به شرح زیر است:

- معاون دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از سال 1381 تا سال 1384. (جمعا سه سال)

- رییس دانشکده فنی و مهندسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج از سال 1384 تا سال 1391.(جمعا هفت سال)

- رییس همزمان دو دانشکده های فنی و مهندسی و دانشکده مکاترونیک از سال 1391 تا سال  1393 و ایجاد کننده دانشکده مکاترونیک.(جمعا سه سال)

- عضو شورای پژوهشی دانشگاه به مدت دو سال، همزمان عضو شورای آموزشی دانشگاه به مدت 14 سال، همزمان عضو کمیسیون موارد خاص به مدت 11 سال، هم زمان عضو کمیته انظباطی اساتید به مدت 4 سال.

-رییس دانشکده مکاترونیک از شهریور ماه 1395 تا کنون.

پست الکترونیکی: mabbasi@kiau.ac.ir