ریاست

 ریاست دانشکده فنی و مهندسی    

آقای دکتر حامد ثابت، دانشیار، دکترای تخصصی مهندسی مواد و عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج،

همکاری خود را در سال 1377 با واحد کرج آغاز نموده اند.

پست الکترونیکی:     h-sabet@Kiau.ac.ir

  • دکترای تخصصی، مهندسی متالورژی و مواد، مواد پیشرفته، 1390
  • کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، شناسایی، انتخاب و روش ساخت مواد فلزی، 1375
  • کارشناسی ، مهندسی مواد، 1372

سوابق آموزشی

  • پژوهشگر نمونه دانشگاه در سالهای 1385و 1388و 1392

  • تدریس دروس: 1-  متالورژی جوشکاری 2- تکنولوژی جوشکاری 3-آزمایشگاه متالورژی جوشکاری 4- کارگاه جوشکاری 5-آزمون های غیر مخرب

روزمه فارسی

English Resume