اعضای هیات علمی

دانشکده فنی و مهندسی

ابراهیم نژاد، سعداله

مهندسی صنایع، فنی و مهندسی

احمد محرابی ، حمید

مهندسی مواد و متالورژی، فنی و مهندسی

علوی نائینی ، مینا

مهندسی صنایع، فنی و مهندسی

اسکندری ، محمدرضا

مهندسی عمران، فنی و مهندسی

تاج الدینی ، عباس

مهندسی عمران، فنی و مهندسی

سبزی ، زهرا

مهندسی عمران، فنی و مهندسی

بایمانی نژاد ، متین

مهندسی عمران _ آب، فنی و مهندسی

پاشایی ، رضا

مهندسی عمران، فنی و مهندسی

پروانه خواه تهران ، روح اله

مهندسی عمران، فنی و مهندسی

اعتمادی نیا ، حنانه

مهندسی عمران، فنی و مهندسی

تدین سعیدی، مهران

مهندسی مواد و متالورژی، فنی و مهندسی

تهوری، رامین

مهندسی مواد و متالورژی، فنی و مهندسی

توحیدی، ناصر

مهندسی مواد و متالورژی، فنی و مهندسی

ثابت، حامد

مهندسی مواد و متالورژی، فنی و مهندسی

جمالپورنجم آباد، رضا

مهندسی عمران، فنی و مهندسی

حبیبی، مهدی

مهندسی عمران، فنی و مهندسی

حیدرزاده سهی، محمود

مهندسی مواد و متالورژی، فنی و مهندسی

خلیلی، مجید

مهندسی صنایع، فنی و مهندسی

دبیرانصاری، عباس

مهندسی مواد و متالورژی، فنی و مهندسی

دقیق، یونس

مهندسی عمران، فنی و مهندسی

ذوقی، حسن

مهندسی عمران، فنی و مهندسی

رضائیان، علیرضا

مهندسی عمران، فنی و مهندسی

رضوی، سیدحسین

مهندسی مواد و متالورژی، فنی و مهندسی

سالمی گلعذانی، علی

مهندسی مواد و متالورژی، فنی و مهندسی

سبزه پرور، مجید

مهندسی صنایع، فنی و مهندسی

شکوه فر، علی

مهندسی مواد و متالورژی، فنی و مهندسی

شهرکی قدیمی، مسعود

مهندسی پزشکی، فنی و مهندسی

شورشی، علیرضا

مهندسی عمران، فنی و مهندسی

شیرنگی، سید احسان

مهندسی عمران، فنی و مهندسی

صفری، جلال

مهندسی صنایع، فنی و مهندسی

طیبی، حامد

مهندسی صنایع، فنی و مهندسی

عالی پور، پرویز

مهندسی عمران، فنی و مهندسی

عباسی، مهرداد

مهندسی مواد و متالورژی، فنی و مهندسی

فتح اله, مهدی

مهندسی صنایع, فنی و مهندسی

فراشیانی، علی اکبر

مهندسی مواد و متالورژی، فنی و مهندسی

فیلی، حمیدرضا

مهندسی صنایع، فنی و مهندسی

قاسم زاده، رضا

مهندسی مواد و متالورژی، فنی و مهندسی

کاظمینی, محمدجواد

مهندسی عمران, فنی و مهندسی

کیپور، حامد

مهندسی مواد و متالورژی، فنی و مهندسی

مردانی، بهرام

مهندسی عمران، فنی و مهندسی

مقدسی، حسن

مهندسی صنایع، فنی و مهندسی

میرآخورلی، پرویز

مهندسی مواد و متالورژی، فنی و مهندسی

محمد خرد رنجبر

مهندسی عمران، فنی و مهندسی

نوروزیان، فرهاد

مهندسی عمران، فنی و مهندسی

 وهاب کاشی پژمان

مهندسی عمران، فنی و مهندسی

اوحدی ، فریدون  

حسابداری، فنی و مهندسی

 صدوقی شبستری ، منوچهر

مهندسی عمران،فنی مهندسی

 ابویی مهریزی ، وحید

مهندسی مواد متالورژی،فنی مهندسی

 قنبری حقیقی ، محسن

مهندسی مواد متالورژی،فنی مهندسی

 سید رئوفی ، زهرا سادات

مهندسی مواد و متالورژی،فنی و مهندسی

کار بخش راوری ، بنفشه

مهندسی مواد و متالورژی،فنی و مهندسی

 حمزه لو، سارا

مهندسی  معماری،فنی و مهندسی

 دباغچی ، سمانه

مهندسی معماری،فنی و مهندسی

یغمائیان ، شیوا

مهندسی معماری،فنی و مهندسی

دولتی ، محسن

مهندسی معماری ، فنی و مهندسی

اسکندری ، محمد مهندسی عمران ، فنی و مهندسی

 لفافچی ، مینو

مهندسی معماری، فنی و مهندسی