رشته های تحصیلی

 • رشته های تحصیلی  :

  دانشکده فنی و مهندسی :

  • مهندسی عمران-کارشناسی پیوسته
  • مهندسی عمران-مدیریت ساخت- کارشناسی ارشد
   
  • مهندسی صنایع-کارشناسی پیوسته
  • مهندسی صنایع - مدیریت سیستم و بهره وری-کارشناسی ارشد
  • مهندسی صنایع –صنایع –کارشناسی ارشد

   

  • مهندسی مواد - متالورژی صنعتی-کارشناسی پیوسته
  • مهندسی مواد-جوشکاری - کار شناسی ارشد
  • مهندسی مواد - شناسایی و انتخاب مواد مهندسی-کارشناسی ارشد
  • مهندسی متالورژی و مواد- دکترای تخصصی

   

  • معماری-کارشناسی ارشد
  • معماری –دکتری تخصصی
 •