امور آموزشی

حوزه آموزش دانشکده فنی و مهندسی:

 

رئیس اداره آموزش: آقای تیمور اسمعیلی

آخرین مدرک تحصیلی: لیسانس حسابداری

سال شروع بکار: ۱۳۷۲

 

 

کارشناسان حوزه آموزش دانشکده:

  • آموزش گروه صنایع: شماره تماس: ۳۴۱۸۲۳۳۳

خانم لطفی

آقای حسین منوچهرپور

خانم حاتمی

 

  • آموزش گروه عمران: شماره تماس: ۳۴۱۸۲۳۳۶

خانم منصوریار

خانم فلاحتی

آقای خانم جشنیوند

 

  • آموزش گروه متالورژی: شماره تماس: ۳۴۱۸۲۳۳۵-۳۴۱۸۲۵۰۳

خانم طهاسبی

خانم حاتمی

آقای علی حیدری

 

سر فصل دروس ارائه شده رشته مهندسی صنایع (کارشناسی) متخص ورودی 90 و بعد آن