امور عمومی

مشخصات رئیس اداره امور عمومی:

نام و نام خانوادگی: مهندس داود دیبایی

مسئول امور مالی : آقای سنایی