کارشناسی


 

مدیر گروه  مهندسی صنایع

آقای دکتر حمید رضا فیلی، دکترای تخصصی مهندسی صنایع و عضو هیت علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، همکاری خود را در سال 1371 با واحد کرج  آغاز نموده اند.

شروع فعالیت ایشان به عنوان مدیر گروه مهندسی صنایع  واحد کرج از سال 1395 می باشد.

مهندسی صنایع ورودی 90 به بعد 

مدیر گروه مهندسی مواد

خانم دکتر بنفشه کاربخش راوری استادیار، دکتری تخصصی مهندسی مواد و عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ،همکاری خود را در سال 1395 با واحد کرج  آغاز نموده اند.

 مدیر گروه  مهندسی عمران

آقاd مهندس فرهاد نورزیان مربی و عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج همکاری خود را در سال 1373 با واحد کرج آغاز نموده اند.