تحصیلات تکمیلی

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی عمران

آقای دکتر عباس تاج الدینی، استادیار، دکتری تخصصی مهندسی عمران و عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ،همکاری خود را در سال 1395 با واحد کرج  آغاز نموده اند.

رزومه آکادمیک

 

مدیر گروه  تحصیلات تکمیلی مهندسی صنایع

آقای دکتر سعداله ابراهیم نژاد، دانشیار، دکتری تخصصی مهندسی صنایع و عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ،همکاری خود را در سال 1378 با واحد کرج  آغاز نموده اند.

رزومه آکادمیک

 

 

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی معماری

آقای دکتر محسن دولتی، استادیار، دکتری تخصصی معماری و عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه

آزاد اسلامی واحد کرج ،همکاری خود را در سال 1395 با واحد کرج  آغاز نموده اند.

رزومه آکادمیک

شماره تماس : 02634182762

 

 

مدیر گروه تحصیلات تکمیلی مهندسی مواد

خانم دکتر بنفشه کاربخش راوری استادیار، دکتری تخصصی مهندسی مواد و عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ،همکاری خود را در سال 1395 با واحد کرج  آغاز نموده اند.