جلسات دفاعیه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه صنایع

تحت عنوان: رائه مدل بهینه سازی کانال های توزیع در یک سیستم خرده فروشی مجازی

ارائه دهنده: بهاره پور احمدی ، استاد راهنما: دکترطیبی

استاد مشاور: دکتر سعدالله ابراهیمی  استاد داور :  دکتر مجید خلیلی

ساعت: 00: 13  روز  چهارشنبه   مورخ   96/09/29  محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه عمران( مدیریت ساخت)

تحت عنوان: بهبنه سازی تجهیزات تولید بتن کارگاه های رو سازی بتن راه .

ارائه دهنده: حمید رضا آژیر ، استاد راهنما: دکترروانشادنیا

استاد مشاور: دکتر  پروانه خواه  استاد داور :  دکتر عالی پور

ساعت: 00: 12  روز  پنجشنبه   مورخ   96/09/23  محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه معماری

تحت عنوان: طراحی فضای موسیقایی با تکیه بر ارزش های معماری ایرانی در تهران

ارائه دهنده: علی بهرام ، استاد راهنما: دکترمهرداد متین

  استاد داوران :  دکتر پناهی ، دکتر دولتی

ساعت: 00: 10  روز  دوشنبه   مورخ   96/09/14  محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه عمران( مدیریت ساخت)

تحت عنوان: متالورژی الگوی جمعوری و پردازش اطلاعات در انتخاب روش مناسب تامین

پروژه های عمرانی.

ارائه دهنده: احسان مالمیر ، استاد راهنما: دکتراحمدی

استاد مشاور: دکتر  عالی پور  استاد داور :  دکتر ذوقی

ساعت: 00: 13  روز  یکشنبه   مورخ   96/09/05  محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه صنایع

تحت عنوان: اندازه گیری کارایی سنجی واحد های تصمیم گیرنده با استفاده

از DEA-PNN مطالعه موردی بانک شهر.

ارائه دهنده: آرزو خاتم شهرستانی ، استاد راهنما: دکتر-

استاد مشاور: دکتر - استاد داور :  دکتر -

ساعت: 00: 13  روز  چهارشنبه   مورخ   96/09/01  محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه صنایع

تحت عنوان: توسعه یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر مدلسازس ساختاری تفسیری جهت

شناسایی و رتبه بندی شبکه تعامل عوامل ریسک پیاده سازی پروژه های ERPدر شرکت گلدیران.

ارائه دهنده: شریفه علایی ، استاد راهنما: دکترکاوه خلیلی دامغانی

استاد مشاور: دکتر سعداله ابراهیم نژاد استاد داور :  دکتر مجید سبزه پرور

ساعت: 00: 10  روز  چهارشنبه   مورخ   96/08/17  محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................