جلسات دفاعیه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه معماری

تحت عنوان: مجتمع تجاری و فرهنگی در تهران با رویکرد تعاملات اجتماعی    

ارائه دهنده: مریم قهرمانی کوشان

استاد راهنما: دکتر جمشیدی   استاد مشاور: خانم مهندس لفافچی   استاد داور: دکتر اسفندیاری فرد

ساعت: 13:00     روزپنج شنبه  مورخ   96/10/30 محل دفاع : سالن شهید چمران

....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه معماری

تحت عنوان: طراحی شهرک مسکونی در اهواز با رویکرد زمین گرایی   

ارائه دهنده: رضا چوبین 

استاد راهنما: دکتر مجتبی فرهمندیان   استاد مشاور:    استاد داور: دکتر محسن دولتی – دکتر الهام اسفندیاری فرد

ساعت: 10:00     روز شنبه  مورخ   96/10/30  محل دفاع : سالن شهید چمران

....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه معماری

تحت عنوان: طراحی مجتمع تفریحی – توریستی – دریایی در منطقه آزاد انزلی با رویکرد معماری زمین گرا   

ارائه دهنده: شهاب علیزاده

استاد راهنما: دکتر زندیه   استاد مشاور: دکتر حمزه لو   استاد داور: دکتر قدسی

ساعت: 09:00     روز شنبه  مورخ   96/10/30  محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه معماری 

تحت عنوان: طراحی دانشکده هنر و معماری با رویکرد معماری پایدار در شهر کرج   

ارائه دهنده: محمد حسن خراسانی 

استاد راهنما: دکتر زندیه   استاد مشاور: دکتر فرهمندیان   استاد داور: دکتر دولتی 

ساعت: 08:00     روزپنج شنبه  مورخ   96/10/30  محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه صنایع

تحت عنوان: رتبه بندی نیازهای مشتریان با کمک مدل کانو و روش TOPSIS در شرایط

عدم قطعیت . مطالعه موردی: امداد خودرو سایپا.

ارائه دهنده: سید مصطفی حسینیان

استاد راهنما: دکتر سعداله ابراهیم نژاد استاد مشاور:دکتر فریدون اوحدی استاد داور:دکتر مجید خلیلی

ساعت: 14:00     روزچهارشنبه  مورخ   96/10/29 محل دفاع : سالن شهید چمران

....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه معماری

تحت عنوان: طراحی مرکز هنرهای نمایشی شهر همدان با تاکید بر ارتقای هویت فرهنگی 

ارائه دهنده: شیدا اسفده 

استاد راهنما: خانم دکتر حمزه لو  استاد مشاور: دکتر دولتی   استاد داور: خانم دکتر اسفندیاری

ساعت: 09:00     روزپنج شنبه  مورخ   96/10/28 محل دفاع : سالن شهید چمران

....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه صنایع - مدیریت

تحت عنوان: ارزیابی مزیت رقابتی محصولات پتروشیمی قبل و بعد از انقلاب شیلی

 ( مطالعه موردی : متانول و اوره )

ارائه دهنده: پریسا میرزایی

استاد راهنما: دکتر مجید دلاوری استاد مشاور:دکتر فریدون اوحدی استاد داور:دکتر مهدی فتح اله

ساعت: :0016 روزپنج  شنبه   مورخ   96/10/28  محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه معماری 

تحت عنوان: طراحی مرکز مطالعات معماری زیست سازگار در البرز با تاکید بر فناوری های نوین نور پردازی   

ارائه دهنده: حمیدرضا منصوریار 

استاد راهنما: دکتر مهدوی نژاد  استاد مشاور: دکتر دباغچی   استاد داور: دکتر اسفندیاری فرد

ساعت: 13:00     روزپنج شنبه  مورخ   96/10/28  محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه معماری

تحت عنوان: طراحی مرکز آموزشی – توانبخشی کودکان اوتیسم در کرج با رویکرد ارتقا سلامت روانی

ارائه دهنده: هانیه جلالوند

استاد راهنما: خانم دکتر حمزه لو استاد مشاور: آقای دکتر دولتی استاد داور:خانم دکتر اسفندیاری

ساعت: 11:00     روزپنج شنبه   مورخ   96/10/28  محل دفاع : سالن شهید چمران

....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه معماری

تحت عنوان: واحد مرکز پرورش خلاقیت کودکان در تهران با تاکید بر بهره گیری از مولفه های روانشناسی محیط

ارائه دهنده: حسن زارعی برازند

استاد راهنما: دکتر سارا حمذه لو استاد مشاور: دکتر محسن دولتی استاد داور: دکتر الهام اسفندیاری

ساعت: 00: 10    روز پنج شنبه   مورخ   96/10/28 محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه معماری

تحت عنوان: طراحی موزه معماری ایران با رویکرد مفهوم گرایی در تهران ( از دوران ماد ها تا پهلوی )   

ارائه دهنده: مژگان خدادادی

استاد راهنما: دکتر شیدا یغماییان  استاد مشاور:                        استاد داور:

ساعت: 13:00     روز دوشنبه  مورخ   96/10/25  محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه معماری 

تحت عنوان: طراحی هنرستان دخترانه در شهر تهران با رویکرد بهینه سازی نور روز   

ارائه دهنده: الهه رهنما 

استاد راهنما: دکتر محسن دولتی   استاد مشاور:              استاد داور: دکتر فرهمندیان – دکتر جمشیدی

ساعت: 16:00     روزپنج شنبه  مورخ   96/10/24  محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه معماری

تحت عنوان: طراحی مرکز درمانی ناباروری در کرج با رویکرد معماری بیوفیلیک   

ارائه دهنده: نسیم ملک

استاد راهنما: دکتر فرج الهی راد  استاد مشاور: خانم مهندس لفافچی   استاد داور: دکترجمشیدی

ساعت: 14:00     روزپنج شنبه  مورخ   96/10/24  محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه صنایع

تحت عنوان: توسعه روش تاسیس با هدف کاهش حساسیت در شرایط عدم قطعیت   

ارائه دهنده: ابراهیم امینی

استاد راهنما: دکتر مجید خلیلی  استاد مشاور: دکتر حمیدرضا فیلی   استاد داور: دکتر سعداله ابراهیم نژاد

ساعت: 13:00     روزپنج شنبه  مورخ   96/10/12 محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه صنایع

تحت عنوان: بهینه سازی زنجیره تامین سه سطحی با استفاده از مدل جایابی موجودی تحت تقاضای

غیر قطعی با فرض تامین اضطراری   

ارائه دهنده: ابوالفضل داوری

استاد راهنما: دکتر حامد طیبی  استاد مشاور: دکتر سعداله ابراهیم نژاد   استاد داور: دکتر مجید سبزه پرور

ساعت: 13:00     روزپنج شنبه  مورخ   96/10/06 محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه متالورژی

تحت عنوان: ررسی تاثیر پارامترهای هم زدن مکانیکی بر روی خواص مکانیکی

وزیر ساختار آلیاژ آلمینیوم a3qo از طریق فرفیند جامد.

ارائه دهنده: عارف کاکائی.

استاد راهنما: دکتر مهران تدین سعدی استاد مشاور: دکتر رامین تهوری  استاد داور :  دکتر حامد ثابت

ساعت: 00: 08    روز شنبه   مورخ   96/10/04  محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه صنایع

تحت عنوان: رائه مدل بهینه سازی کانال های توزیع در یک سیستم خرده فروشی مجازی

ارائه دهنده: بهاره پور احمدی ، استاد راهنما: دکترطیبی

استاد مشاور: دکتر سعدالله ابراهیمی  استاد داور :  دکتر مجید خلیلی

ساعت: 00: 13  روز  چهارشنبه   مورخ   96/09/29  محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه عمران( مدیریت ساخت)

تحت عنوان: بهبنه سازی تجهیزات تولید بتن کارگاه های رو سازی بتن راه .

ارائه دهنده: حمید رضا آژیر ، استاد راهنما: دکترروانشادنیا

استاد مشاور: دکتر  پروانه خواه  استاد داور :  دکتر عالی پور

ساعت: 00: 12  روز  پنجشنبه   مورخ   96/09/23  محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه معماری

تحت عنوان: طراحی فضای موسیقایی با تکیه بر ارزش های معماری ایرانی در تهران

ارائه دهنده: علی بهرام ، استاد راهنما: دکترمهرداد متین

  استاد داوران :  دکتر پناهی ، دکتر دولتی

ساعت: 00: 10  روز  دوشنبه   مورخ   96/09/14  محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه عمران( مدیریت ساخت)

تحت عنوان: متالورژی الگوی جمعوری و پردازش اطلاعات در انتخاب روش مناسب تامین

پروژه های عمرانی.

ارائه دهنده: احسان مالمیر ، استاد راهنما: دکتراحمدی

استاد مشاور: دکتر  عالی پور  استاد داور :  دکتر ذوقی

ساعت: 00: 13  روز  یکشنبه   مورخ   96/09/05  محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه صنایع

تحت عنوان: اندازه گیری کارایی سنجی واحد های تصمیم گیرنده با استفاده

از DEA-PNN مطالعه موردی بانک شهر.

ارائه دهنده: آرزو خاتم شهرستانی ، استاد راهنما: دکتر-

استاد مشاور: دکتر - استاد داور :  دکتر -

ساعت: 00: 13  روز  چهارشنبه   مورخ   96/09/01  محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده فنی مهندسی گروه صنایع

تحت عنوان: توسعه یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر مدلسازس ساختاری تفسیری جهت

شناسایی و رتبه بندی شبکه تعامل عوامل ریسک پیاده سازی پروژه های ERPدر شرکت گلدیران.

ارائه دهنده: شریفه علایی ، استاد راهنما: دکترکاوه خلیلی دامغانی

استاد مشاور: دکتر سعداله ابراهیم نژاد استاد داور :  دکتر مجید سبزه پرور

ساعت: 00: 10  روز  چهارشنبه   مورخ   96/08/17  محل دفاع : سالن شهید چمران

.....................................................................................................................