تبریک

تبریک به آقای دکتر جمالپور استاد نمونه سال ۱۳۹۵ دانشکده - اردیبهشت ۱۳۹۴

تبریک ارتقاء آقای دکترحامد ثابت ریاست محترم دانشکده فنی و مهندسی به رتبه دانشیاری- فروردین ۱۳۹۵

تبریک ارتقای علمی آقای دکتر ابراهیم نژاد –اسفند ۱۳۹۳

تبریک ارتقای علمی آقای دکتر حاج حسینی –اردیبهشت ۱۳۹۴

تبریک به اعضای تیم KCD دانشکده فنی و مهندسی –اردیبهشت ۱۳۹۴

تبریک به آقای مهندس تهوری استاد نمونه سال ۱۳۹۴ دانشکده - اردیبهشت ۱۳۹۴

تبریک به آقای مهندس نوروزیان استاد نمونه سال ۱۳۹۴ دانشکده - اردیبهشت ۱۳۹۴

تبریک به آقای مهندس ملاجان استاد نمونه سال ۱۳۹۴ دانشکده - اردیبهشت ۱۳۹۴

تبریک به آقای دکتر نیک روان استاد نمونه سال ۱۳۹۴ دانشکده - اردیبهشت ۱۳۹۴

تبریک روز معلم به اساتید محترم دانشکده –اردیبهشت ۱۳۹۴

تبریک به آقای دکتر ثابت – سمت معاونت علمی و پژوهشی بسیج اساتید –اردیبهشت ۱۳۹۴

تبریک به آقای مهندس نائینی- سمت سرپرست بسیج اساتید دانشکده –اردیبهشت ۱۳۹۴